Home Village Camping Info Camping Village Villa Elena
Camping Village Villa Elena Camping Village Villa Elena

Camping Vakantiedorp Villa Elena - Abruzzo - Italië

Camping Village Villa Elena
Camping Village Villa Elena
| Home | Waar zijn wij | Camping | Village | Animatie | Prijzen | Plattegrond | News | Fotogalerij | Privacy |
Camping Village Villa Elena
Italiano English Deutsch Français Holland
Camping Village Villa Elena Welkom
 
Privacybeleid op grond van art. 13 van Italiaans wetsbesluit 196/03 - Privacywet (gepubliceerd in het Staatsblad van de Italiaanse Republiek van 29 juli 2003, Algemene reeks nr. 174, Gewoon supplement nr. 123/L).

1. Eigenaar van de verwerking van de persoonsgegevens.
VILLA ELENA SRL (Hierna alleen aangeduid als Camping Villaggio Villa Elena), gevestigd te Via Roma 439 - 64014 Villa Rosa di Martinsicuro (Te) Partita IVA 01539690675, eigenaar van de behandeling van persoonsgegevens verzameld via de Site. Camping Villaggio Villa Elena stelt zelfstandig de doelstellingen en verwerkingsmethodes van de gegevens vast, alsmede de uitvoering van de veiligheidsprocedures voor de garantie van de vertrouwelijkheid, integriteit en de beschikbaarheid van de gegevens.

2. Welke informatie over u verzamelen wij online
Het communiceren van uw persoonlijke gegevens aan Camping Villaggio Villa Elena, op de verschillende manieren waarop deze zijn verzameld op onze Site, zou onmisbaar kunnen zijn om het nagestreefde resultaat te bereiken (communicatie, aanvraag van informatie, aanschaf van een product en/of dienst).
De verplichte of facultatieve aard van het verstrekken van de gegevens wordt per keer gespecificeerd - met verwijzing naar de gevraagde gegevens - op de formulieren voor de gegevensverzameling en de verplichte informatie worden gemarkeerd met een sterretje (*).
Als u weigert de als verplicht aangeduide gegevens te verstrekken, is het onmogelijk het hoofddoel van de verzameling van specifieke gegevens te bereiken: een dergelijke weigering kan het bijvoorbeeld onmogelijk maken een aanvraag of aankoop te voltooien, een koopcontract van het gekozen product uit te voeren of andere diensten mogelijk te maken op de Site (zoals assistentie, contracten met de Klantenservice, versturen van e-mail, gebruik van specifieke functies van de Site).
Het verstrekken van extra gegevens, anders dan de gegevens aangemerkt als verplicht, is facultatief en een weigering tot het verstrekken van die gegevens heeft geen enkel gevolg voor wat betreft de hoofddoelstellingen van de verzameling (over het gebruik van de website en de diensten ervan, bijvoorbeeld).
U heeft de mogelijkheid aan Camping Villaggio Villa Elena alle details te vragen over uw persoonlijke gegevens die in ons bezit zijn.

3. Hoe gebruiken wij uw informatie
De verwerking van uw persoonlijke gegevens wordt voornamelijk geleid door middel van computersystemen en elektronische apparatuur door Camping Villaggio Villa Elena en derde partijen, met zorg geselecteerd vanwege hun betrouwbaarheid en competentie, voor het verrichten van de essentiële handelingen om de doeleinden te bereiken die strikt verbonden zijn met het gebruik van de Site, de diensten ervan en de online verkoop van producten via de Site.
In het algemeen worden de gegevens behandeld voor de hierna genoemde doeleinden:
a) de aanvraag van informatie en/of boekingen;
b) de inschrijving voor specifieke diensten, zoals bijvoorbeeld een nieuwsbrief;
c) het versturen van informatieve en promotionele berichten, ook van commerciële aard, van reclamemateriaal en/of aanbiedingen van zaken en diensten;
d) marktonderzoeken, economische en statistische analyses.

De activiteiten genoemd onder b) en c) kunnen worden verricht met elk middel, waaronder, bijvoorbeeld maar niet beperkt tot, post, internet, telefoon, e-mail, MMS, SMS, vanuit Nederland of het buitenland (ook vanuit landen die niet bij de Europese Unie horen), door Camping Villaggio Villa Elena, moeder- of dochterondernemingen en/of vennootschappen waaraan door Camping Villaggio Villa Elena wordt deelgenomen, of derden waarmee Camping Villaggio Villa Elena contractuele verhoudingen heeft, verbonden met het verrichten van bovengenoemde activiteit.

Aangaande de hiervoor beschreven doelstellingen vindt de verwerking van persoonsgegevens plaats met informatica- en telematica-instrumenten met logica strikt verbonden met de aangegeven doelstellingen en, hoe dan ook, op een manier waarop de veiligheid en de gereserveerdheid van de gegevens wordt gegarandeerd. De verwerking kan worden verricht voor rekening van Camping Villaggio Villa Elena, met dezelfde modaliteiten en criteria als hierboven genoemd, door derden die diensten verrichten voor de verwerking van de gegevens of complementaire of noodzakelijke activiteiten verrichten voor het verrichten van gevraagde diensten en handelingen. Deze derden worden steeds Verantwoordelijke voor de gegevensverwerking voor rekening van Camping Villaggio Villa Elena genoemd.

In enkele gevallen, zoals uitdrukkelijk voorzien door de Privacywet, worden uw persoonsgegevens verwerkt als u uitdrukkelijk uw toestemming hiervoor geeft, zoals in het geval van het aanmaken van een gebruikersprofiel gebaseerd op uw voorkeuren, opdat wij u informatie kunnen geven die relevant is voor uw behoeften en interesses. Er zijn, hoe dan ook, verwerkingen van gegevens waarvoor de wet heeft vastgesteld dat er geen consensus voor nodig is: wij informeren u bijvoorbeeld dat Camping Villaggio Villa Elena uw persoonlijke gegevens kan verwerken zonder uw toestemming, wanneer dit nodig is om te voldoen aan de voorschriften van de wet, of wanneer dit nodig zal zijn om te voldoen aan contractuele verplichtingen (bijvoorbeeld, wanneer u producten heeft aangeschaft of gebruik heeft gemaakt van specifieke aangevraagde diensten via onze website)
In de uitzondering voorzien door de casus op grond van art. 130, lid 4 van de Privacywet (die de verwerking van de gegevens voor het verzenden van reclame e-mails over producten en analoge diensten aan de al aangeschafte producten waarvan men gebruik heeft gemaakt autoriseert, tenzij u weigert uw toestemming te geven voor een dergelijk gebruik), kan Camping Villaggio Villa Elena de door u in een voorgaand bezoek aan de Site verstrekte gegevens gebruiken voor het verzenden van reclame voor de producten en diensten van Camping Villaggio Villa Elena, tenzij Camping Villaggio Villa Elena van u een specifieke weigering ontvangt.

Uw persoonlijke gegevens worden alleen aan derden gecommuniceerd met uw uitdrukkelijke toestemming, behalve in gevallen waarin een dergelijke communicatie verplicht is bij wet en voor doeleinden voorzien in de wet, ofwel om een specifiek verzoek van u in gang te zetten of een verzoek van u online uit te voeren, zaken waarvoor de toestemming van de belanghebbende persoon niet noodzakelijk is; in deze gevallen kunnen de gegevens aan derden ter beschikking worden gesteld, die deze op autonome wijze moeten verwerken voor dezelfde doeleinden (bijvoorbeeld, in antwoord op een aanvraag door de politie of rechterlijke instantie of andere competente autoriteiten, of om te voldoen aan de verplichtingen die voortvloeien uit het met u gesloten contract, zoals het communiceren van uw persoonlijke gegevens voor de betaling van de aangeschafte producten).

Camping Villaggio Villa Elena behoudt zich het recht voor om alle ontvangen persoonlijke inhoud, gegevens en informatie te verwijderen indien de inhoud daarvan onwettig of schadelijk blijkt voor het imago van Camping Villaggio Villa Elena en/of offensief over zijn producten of die van derden of in het geval deze onwettig of pornografisch materiaal bevat, of materiaal dat aanzet tot geweld, discriminatie op grond van ras, geslacht of seksuele voorkeur.

4. Personen verantwoordelijk voor en belast met de verwerking van persoonlijke gegevens
Camping Villaggio Villa Elena kan gebruik maken van de volgende verantwoordelijken voor de verwerking van de persoonlijke gegevens benoemd in overeenstemming met hetgeen voorgeschreven in art. 29 van de Privacywet:
- expediteurs en transportbedrijven die de noodzakelijke gegevens verwerken voor het organiseren en verrichten van de verzending, de aflevering en de restitutie van het gevraagde materiaal
- gespecialiseerde werknemers die de noodzakelijke gegevens verwerken om de apparatuur en de webservers te beheren en te behouden; om de op de website gedane aanvragen te voltooien, beheren en monitoren; om bijwerkingen en verbeteringen aan de Site te verrichten, het gebruik te beoordelen en verbeteringen aan te brengen aan de werking van de site en andere noodzakelijke diensten voor het beheer van de site en de levering van de hiermee verbonden diensten;
- gespecialiseerde operators die de noodzakelijke gegevens verwerken voor het leveren van call center-diensten en klantenservice voor onze gebruikers;

Bovendien kunnen alle medewerkers van Camping Villaggio Villa Elena en van haar zakenpartners betrokken bij de activiteiten van het beheer van de reserveringen en ingediende aanvragen en klachten als gevolg van het gebruik van de Site, toegang krijgen tot de gegevens.

Wij nodigen u uit deze sectie regelmatig te lezen, om op de hoogte te blijven van de eventuele mogelijke wijzigingen in de lijst van de verantwoordelijken van de verwerking van de bovengenoemde gegevens.

5. Cookies
De Site kan een beroep doen op het gebruik van "cookies". Een cookie is een technologie waarmee onze site porties informatie (een identifier) kan opslaan van uw "browser", die alleen worden gebruikt door onze Site en terwijl u verbonden bent met onze site. De site Camping Villaggio Villa Elena gebruikt de cookies en leeft de nationale en internationale regelgeving hieromtrent na.

De cookies worden niet gebruikt om de persoonlijke identiteit te bepalen van de persoon die de Site aan het bezoeken is. Camping Villaggio Villa Elena kan dankzij de cookies de werking van de Site verbeteren en bepaalde functies leveren zoals bijvoorbeeld het herkennen van de geregistreerde gebruikers, of van de parameters van bepaalde verrichte zoektochten met als doel de volgende zoektochten te vergemakkelijken, de fasen die volgen op de aanvraag beter beheren. De cookies hebben ook andere taken: ze worden bijvoorbeeld gebruikt om de in te voeren gegevens vooraf in te voeren waar dat kan.

De site gebruikt de cookies voor de registratie (in anonieme vorm en niet herleidbaar tot de individuele gebruiker) van de statistieken via diensten van derden zoals bijvoorbeeld google analytics.

Als u wilt kunnen cookies ook van de harde schijf worden verwijderd. Het grootste deel van de browsers is automatisch ingesteld om het gebruik van cookies te accepteren maar het is ook mogelijk de instellingen te wijzigen om het gebruik ervan tegen te houden.

Mocht u geen cookies van de Site willen ontvangen, dan moet u uw browser zo instellen dat er een bericht verschijnt wanneer u een cookie ontvangt, op deze manier kunt u beslissen of u deze wilt accepteren of niet. Wij wijzen u er in ieder geval op dat als de cookies uitgeschakeld zijn in uw browser, u niet volledig gebruik kunt maken van alle functies van de Site, zoals de automatische verbinding en andere gepersonaliseerde functies.
De gebruikte cookies worden geclassificeerd als:
- Essential/Strictly Necessary Cookies: sommige door ons gebruikte cookies zijn essentieel voor de werking van onze site, bijvoorbeeld door uw toegangsgegevens tot bepaalde delen van de Site te herkennen;
- Performance Cookies: bepaalde cookies helpen ons de prestaties van onze Site te verbeteren. - Hiermee kunnen wij het aantal keer waarop onze pagina wordt bezocht, meten.
- Functionality Cookies: sommige cookies helpen ons de instellingen die u heeft geselecteerd op te slaan, zodat uw voorkeuren opgeslagen blijven en gebruikt kunnen worden tijdens een volgend bezoek.
- Targeting and Tracking Cookies: op enkele pagina's van onze Site gebruiken wij cookies om uw interesses te begrijpen en u een meer persoonlijke service aan te bieden.

Op basis van wat er in art. 122 van de Privacywet is vastgesteld, is in het geval het gebruik van cookies strikt noodzakelijk voor het gebruik van de gevraagde service, wij gebruiken deze technologie noodzakelijkerwijs voor de levering van de service. In de andere gevallen, mocht uw browser geconfigureerd zijn om cookies te accepteren, hebben wij het recht deze technologie met u te gebruiken.
Beheer van de cookies van Firefox
Beheer van de cookies van Internet Explorer
Beheer van de cookies van Chrome

Hoe de cookies uit te schakelen
Het merendeel van de internetbrowsers zijn in het begin ingesteld om automatisch cookies te accepteren. De gebruiker kan deze instellingen wijzigen om cookies te blokkeren of om te waarschuwen dat er cookies worden verstuurd naar het apparaat van deze zelfde gebruiker. Er bestaan verschillende manieren om cookies te beheren. De gebruiker kan verwijzen naar de instructiehandleiding of naar het helpscherm van zijn browser om te ontdekken hoe hij de instellingen van zijn browser kan instellen of wijzigen. In het geval van verschillende apparaten (bijvoorbeeld computer, smartphone, tablet, etc.) moet de gebruiker ervoor zorgen dat elke browser op elk apparaat op zijn eigen voorkeuren is ingesteld met betrekking tot cookies.

6. Logbestand (Log file)
Zoals het grootste deel van de servers, gebruiken wij logbestanden. Deze bestanden dienen ertoe om de tendensen te analyseren, de Site te beheren, de navigatieroute te traceren, de serverproblemen te diagnosticeren en algemene informatie te verwerven over het gebruik van de IP-adressen. De adressen, etc. zijn niet direct en eenduidig aangesloten op identificeerbare informatie van persoonlijk karakter.

7. Wijziging/verwijdering van persoonlijke gegevens
Als uw persoonlijke gegevens (zoals telefoon, adres, postcode) wijzigen of als u niet meer van onze diensten gebruik wilt maken, kunt u uw persoonlijke gegevens corrigeren, aanpassen, verwijderen of deactiveren via een schriftelijke aanvraag aan Camping Villaggio Villa Elena.

8. Veiligheidsmaatregelen
Camping Villaggio Villa Elena treft veiligheidsmaatregelen ter verhindering van niet bevoegde toegang, niet toegestane verwerking of die niet conform is aan de doelstellingen van de verzameling, zoals aangeduid door de privacywetgeving en voldoende om de risico's op vernietiging of verlies van gegevens, ook per ongeluk, te beperken.

Hoe dan ook kan Camping Villaggio Villa Elena haar gebruikers niet garanderen dat de getroffen veiligheidsmaatregelen voor de bescherming van de Site, de overbrenging van de gegevens en de informatie op de Site elk risico verbonden aan de niet bevoegde toegang tot de gegevens door middel van de apparatuur van de gebruiker kunnen uitsluiten: wij bevelen u aan zich ervan te verzekeren dat uw computer over geschikte software beschikt voor het beschermen van de overbrenging van de gegevens op het web, zowel binnenkomend als uitgaand (zoals bijvoorbeeld antivirussystemen) en dat uw provider van internetdiensten bovendien geschikte veiligheidsnormen heeft aangenomen voor de bescherming van het data communicatie-netwerk (bijvoorbeeld een firewall en antispamfilters).

9. Aansluitingen op andere websites
Onze Site bevat aansluitingen van het type deep link op andere websites die mogelijk wel of helemaal geen relatie met ons hebben.
Camping Villaggio Villa Elena heeft geen enkele controle of monitoring op dergelijke websites of op de inhoud ervan. Camping Villaggio Villa Elena kan niet aansprakelijk worden gehouden voor de inhoud van dergelijke sites en voor de regels die zij toepassen, ook voor wat betreft uw privacy en de behandeling van uw persoonlijke gegevens tijdens de navigatie over hun pagina's. Wij nodigen u uit op te letten wanneer u, via de links op onze site, op een van deze sites komt en hun beleid aangaande de privacy en gebruiksvoorwaarden zorgvuldig te lezen. Ons Privacybeleid is niet van toepassing op de websites van andere bedrijven.

Onze site biedt links naar die sites uitsluitend om onze gebruikers bij hun zoektocht en navigatie van dienst te zijn en om de hypertekstuele aansluitingen op andere sites op het internet te vergemakkelijken. Dergelijke links vertegenwoordigen geen enkele aanbeveling, goedkeuring of promotie van een toegang door middel van de navigatie vanaf de Site en er wordt geen enkele garantie gegeven over de inhoud, de diensten of de producten die deze sites bieden of verkopen aan de internetgebruikers.

10. Uw rechten
U heeft het recht om op elk moment de bevestiging van Camping Villaggio Villa Elena te ontvangen over welke van uw persoonlijke gegevens zijn verzameld en behandeld via de Site en over de verstrekking ervan in begrijpelijke vorm.

U heeft ook het recht informatie te ontvangen van Camping Villaggio Villa Elena over de oorsprong van de persoonlijke gegevens, de doeleinden en de manieren van de verwerking van de gegevens die van toepassing zijn op uw persoonlijke gegevens, van het type logica toegepast in het geval van elektronische instrumenten die worden gebruikt voor de verwerking van de gegevens, volledige identificatie van de gegevens van wie verwerkt en van de verantwoordelijken voor de verwerking, de namen van de personen of de categorieën subjecten waaraan de persoonlijke gegevens mogen worden gecommuniceerd of die in kennis gesteld kunnen worden van uw persoonlijke gegevens bij het uitvoeren van hun taak als, bijvoorbeeld, verantwoordelijke voor de verwerking.

Bovendien heeft u recht op het volgende:
- de bijwerking, de rectificatie en de integratie van uw persoonlijke gegevens;
- de verwijdering, de transformatie in anonieme vorm of de blokkering van uw persoonlijke gegevens indien verwerkt in overtreding van de wet, inclusief de gegevens waarvoor de bewaring niet noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor de gegevens verzameld zijn, of vervolgens verwerkt.
In elk geval heeft u het recht zich geheel of gedeeltelijk te verzetten:
- om legitieme redenen tegen de verwerking van de persoonlijke gegevens die betrekking hebben op u, ook al zijn deze relevant voor het doel van de verzameling;

- tegen de verwerking van de persoonlijke gegevens met als doel reclamemateriaal te versturen of verzendingen van direct/webmarketing, of voor het verrichten van marktonderzoek of commerciële berichtgeving.

11. Contacten
Indien u nadere informatie wenst te ontvangen over hoe Camping Villaggio Villa Elena uw persoonlijke gegevens behandelt, of indien u uw recht wilt uitoefenen genoemd onder punt 10 hierboven, verzoeken wij u een aanvraag te sturen aan de verantwoordelijke voor de gegevensverwerking aangeduid onder punt 1.
Camping Village Villa Elena
Camping Village Villa Elena Camping Villaggio Villa Elena - Via Roma 439 - 64014 Villa Rosa di Martinsicuro (Te)
tel. +39 0861.712368 - P.Iva 01539690675 - 
Internet: www.campingvillaelena.it - e-mail: info@campingvillaelena.it - CIR: 067047cvt0002
Camping Village Villa Elena
Developed by GeniaL S.r.l. TUV Certificazione
Abruzzo Camping